رودخانه قم رود که از میان شهر قم هم عبور میکند به لطف بارندگی های اخیر و باز شدن دریچه های سد پانزده خرداد جان تازه ای گرفته و باشگاه عالیان برنامه های متعددی را در حوالی این رودخانه برگزار نموده است.