صعود #قله چاکوه کلاردشت و پیمایش مسیر جنگلی دریاچه زیبا و رؤیایی #دریوک

✅ در قالب تیمی ۱۶ نفره